سیستم تشخیص هوشمند و زودهنگام سرطان سینه طراحی و پیاده سازی شد

http://www.stnews.ir/content/news/68276/سیستم-تشخیص-هوشمند-و-زودهنگام-سرطان-سینه-طراحی-و-پیاده-سازی-شد