پایش وضعیت(Fitness)

 

یک برنامه جهت تنظیم فعالیت های مرتبط با سلامتی از قبیل برنامه های غذایی و ورزشی.

  • قابلیت ایجاد پروفایل شخصی برای هر نفر
  • قابلیت تعریف برنامه غذایی و ورزشی
  • قابلیت هدف گذاری
  • قابلیت ارائه گزارش  از فعالیت های روزانه و ماهانه
  • قابلیت ارائه گزارش از میزان موفقیت در رسیدن به اهداف
  • ارائه دیاگرام های مختلف از برنامه های غذایی و ورزشی