بحران حاکم بر بنگاه های اقتصادی داخلی ناشی از بکارگیری ابزارهای مدیریتی ناکارآمد است